Wednesday, September 5, 2012

हिमाचली हाइकु


१ लोम्बी कोयड़   
धारो बाजी बाँसरी 
आया शावणु |

२ होसदे फूल
झुमयो नाचो खूब
सायाला कूल |

३झाड़ो फाड़ोली
कूटड़े बाठिया जू
सेजी बूणो न |

४ तेरे माथे दा
टिकड़ू ढोबोला हाँ
चाला गोयणी |   

५ तारे गोयणी
तेरे झोगे खे ल्याऊं
टुम्बो चादों री |

६ ढोली देसो तू
सुपने आयन्दी मू
चिते न कोरी |

दिवे प्यारो रे
हवा दे बोलो त्यूं त्यूं
तू राखी तेल |

चोमासा आया
दोउड़े खाले नाले
हाँ जितुं के तू |

फील पावणी
तारामंडल घोर
रूजी शावणी |

१० होरी देई दे
जोख्मो गोयरे रिसो
बोगदी नोदी |

११ फोए रुई रे
डाली घारी दे पिंगो
हुड़िये  पोण |

१२ शाड़ उगलो
गोंडुये रो फिफड़ी
घास उबलो |

१३ जवान बूण
चिड़ी रोजी मिरगो
खावंदा कूण |

१४ बादलो फिरी
ढ़ूंडो जांगलो शुकी
तोबे रुजुओ |

१५ ढ़ूंडी न भेटो
घोरो कोयड़ पोड़ी
गोयण  धुम |


१६ बोलो बादलो
भागो छेड़ुओ भागो
बोंदी काजलो |

१७ धारो बाँसरी
नेउलो गंगी शुणो
खाले बे गांदे |

१८ हाथो दी दाची
कोमरो गाची चाली
प्वाड़ो री धीयो |

१९ निछ्ला जियो
खानों खे धिणु प्वाड़ी
पिणो खे घियो |

२० मोनो हिरिणा
मारो चोकड़ी बेगे
आई जवानी |

२१ शाड़ो शावणो
बारो  त्वारो री झोड़ी
जामे गोंडुए |


२२ लागदे शाड़ो
धुणिये नालो रो
भोरिये खाड़ो |

२३ आया चोमासा
चिचलो गोंडुये रा
लागा तमाशा |

२४ चालो पावणे 
शाशु मिलो न बोऊ
ऐसी शावणे |

२५ लुम्बिए लुम्बी
कोयड़  लांबी झोड़ी
आया शवणो |

२६ होरिये होरे
बाग बोगिचे होसे
आया शवणो |

२७ मिरगो बोलो
हामे मुटिये बेगे
आफरी कोलो |


२८ डाली घारी रे
जोख्मो भोरे मुटिये
आपणे घोरे |

२९  ओटा सूरज
पश्चित दा जोबे बे
डूबा ई डूबा |

३० राजा फोलो रा
खाजा गोलो रा मीठा
चुशियो कोरी |

अनंत आलोक